Aktuálně z interní medicíny


Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Svalové symptomy při užívání statinů – literární přehled a naše zkušenosti

MUDr.Ľubica Cibičková, Ph.D., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Svalové symptomy při užívání statinů (statin associated muscle symptoms, SAMS) snižují adherenci pacientů k této účinné terapii. Jedná se o nespecifické svalové bolesti, které mohou, ale nemusejí být provázeny elevací kreatinkinázy. Jejich výskyt je odlišný dle typu studie, ve které byl zkoumán. Zvýšené riziko rozvoje SAMS mají pacienti vyššího věku, ženského pohlaví, s konkomitantní medikací, komorbiditami, zvýšenou fyzickou aktivitou, příjmem alkoholu a geneticky predisponovaní. Přestože mechanizmy vzniku SAMS nejsou zcela zřejmé, důsledky jejího vzniku jsou jednoznačně negativní – snížená compliance pacientů, a tím zvýšení jejich kardiovaskulárního rizika. Doporučujeme vyzkoušet různá schémata dávkování a výměnu statinů. Podávání koenzymu Q10 a vitaminu D nemá jednoznačné opodstatnění. Na závěr tohoto přehledu je uvedena krátká kazuistika pacientky se SAMS po několika statinech.

Kanagliflozin – inhibitor SGLT2 v terapii diabetes mellitus

MUDr.Alena Adamíková, Ph.D.

Kanagliflozin patří mezi selektivně účinkující inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu SGLT2. Snižuje glykemii blokádou reabsorpce glukózy v ledvinách a snížením renálního prahu. Zvýšená glykosurie je spojena s redukcí hmotnosti při energetické ztrátě a snížením krevního tlaku při osmotické diuréze. Předpokládá se i tranzientní inhibice střevního SGLT1 s ovlivněním střevní absorpce glukózy. Při inhibici SGLT2 je nižší riziko hypoglykemií, protože velikost exkrece glukózy močí se snižuje při poklesu glykemie. Snížení glykemie při inhibici SGLT2 je nezávislé na inzulinu, a poskytuje tak léčebné možnosti pro široké spektrum pacientů s diabetes mellitus.

Cor pulmonale chronicum

MUDr.Martina Tuháčková, doc.MUDr.Jaromír Chlumský, Ph.D.

Cor pulmonale chronicum je klinický termín vyjadřující poruchu struktury a/nebo funkce pravé komory vznikající v důsledku postupně narůstající prekapilární plicní hypertenze, přičemž nejčastější etiologickou jednotkou je právě chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Námahová dušnost, únava, letargie, synkopy či anginózní bolesti na hrudi patří k nejčastějším příznakům. Pro vlastní léčbu je zásadní zaměřit se na terapii vyvolávající příčiny plicní hypertenze. Z patofyziologické hlediska má léčba cor pulmonale chronicum vyčleněny tři hlavní cíle: snížení afterloadu pravé komory, snížení tlaku v pravé komoře a zlepšení kontraktility pravé komory.

Vybrané články

Antikoagulace u onkologických pacientů v paliativní péči

MUDr.Kateřina Menčíková, MUDr.Irena Závadová, MUDr.Ondřej Sláma, Ph.D.

Tromboembolická nemoc (TEN) je častou komplikací nádorového onemocnění a je významnou příčinou morbidity i mortality v paliativní péči. Zároveň mají onkologičtí pacienti často zvýšené riziko krvácivých komplikací. Primární profylaxe je indikována u onkologických pacientů v celkově dobrém klinickém stavu při akutní hospitalizaci, u hospicových pacientů s prognózou kratší než 3 měsíce nebyl její přínos prokázán. Léčba symptomatické TEN je doporučena i u hospicových pacientů s výjimkou umírajících. Lékem volby jsou nízkomolekulární hepariny (LMWH), které jsou účinnější a bezpečnější než warfarin. Konečné rozhodnutí o antikoagulační léčbě u konkrétního pacienta v paliativní péči by mělo být vždy výsledkem pečlivého zvážení celkového zdravotního stavu, prognózy, individuálního přínosu a rizik antikoagulace se zřetelem na přání poučeného pacienta.

Novinky a perspektivy v léčbě inzulinem

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Inzulinoterapie je nedílnou součástí léčby diabetiků 1. typu a také řady diabetiků 2. typu zejména s delším trváním onemocnění. U řady pacientů s diabetem 2. typu je však podávání inzulinu často zahájeno později, než by bylo ideální. Důvodem jsou mimo jiné suboptimální farmakokinetické vlastnosti stávajících inzulinů. Pokračuje proto intenzivní vývoj nových inzulinů, jejichž charakteristiky by byly výhodnější a bližší fyziologické regulaci inzulinové sekrece. Cílem tohoto článku je shrnout stávající poznatky týkající se nových inzulinů, které byly nedávno uvedeny na trh nebo se uvedení na trh přibližují. Probereme rovněž perspektivy inzulinoterapie v dlouhodobém horizontu včetně alternativních možností aplikace inzulinu.

Systémová embolizace – neobvyklá komplikace hypertenzní krize

MUDr.Ľubomír Bunček, MUDr.Miloš Černý, MUDr.Vladimír Rozsíval, CSc.

Arteriální hypertenze je velmi časté onemocnění s rizikem orgánového poškození a následnou manifestací kardiovaskulárního nebo renálního onemocnění. Popisujeme případ muže, kde vysazení antihypertenziv vedlo k plicnímu edému a systémové kardioembolizaci. Cílem práce je upozornit lékaře na rizika neléčené nebo nedostatečně léčené arteriální hypertenze, kdy vyvolávajícím momentem zhoršení stavu může být non-adherence pacienta k léčbě.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.