Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, Olomouc


Z posledního čísla

Mimojaterní projevy NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease, nealkoholové postižení jater při steatóze). Jde o příčinnou souvislost?

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.1, MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.1, MUDr. et Mgr. Drahomíra Vrzalová1, MUDr. Renáta Aiglová2, MUDr. Michal Konečný, Ph.D.1, doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.1

Článek přehledně pojednává o NAFLD a vztahu k mimojaterním onemocněním. Jde o širokou problematiku, která bude vyžadovat detailní došetření v dalších studiích, které by měly objasnit, zda jde o koincidenci nebo příčinnou souvislost. Silné důkazy pro takový vztah jsou u chorob kardiovaskulárních a T2DM. Hypoteticky se o takovém vztahu uvažuje u chorob ledvin, kolorektálního karcinomu, u některých endokrinopatií, u syndromu spánkové apnoe, u osteoporózy, event. u dalších nemocí.

Mýty a fakta kolem vakcinace

MUDr. Ján Dindoš

Nová substituční léčba emfyzému na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Deficit alfa-1 antitrypsinu (AAT) je jednou z nejčastějších genetických poruch dospělého věku. Nejčastěji je spojena s časným vývojem CHOPN, případně jaterním poškozením. Tito pacienti onemocnění v mladším věku a mají díky rychlému poklesu plicních funkcí velmi špatnou prognózu. Augmentační léčba lidským AAT zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu postižených jedinců.

Vybrané články

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Diferenciální diagnostika selárních expanzí

prof.MUDr.Michal Kršek, CSc.

Tumory selární oblasti jsou poměrně častým nálezem při zobrazovacím vyšetření této oblasti. Mohou mít různou etiologii, výrazně však převažují hypofyzární adenomy. Jejich klinická prezentace se pohybuje od klinicky zcela nezávažných, asymptomatických, až po život ohrožující a může být dána endokrinologickou dysfunkcí, nebo příznaky z útlaku okolních struktur. Všechny uvedené aspekty a odlišnosti musí být pečlivě posouzeny a na základě podrobného vyšetření musí být určen další správný postup. Tento přehledný článek shrnuje současný pohled na problematiku tumorů selární oblasti se zřetelem na jejich diferenciální diagnostiku.

Nové pohledy na primární hyperparatyreózu v internistické praxi

MUDr.Helena Šiprová, prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., prof.MUDr.Květoslav Šipr, CSc.

Primární hyperparatyreóza (PHPT) je celosvětově třetím nečastějším endokrinním onemocněním a díky stále běžnějšímu používání screeningových metod se počet rozpoznaných onemocnění výrazně zvyšuje. Přibývá zejména nemocných s asymptomatickou a normokalcemickou PHPT, zřetelně se zlepšují i terapeutické možnosti. Je potřeba léčit také nemocné, kteří nemají žádné subjektivní potíže, a tak snížit riziko vzniku komplikací.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.