Aktuálně z interní medicíny

Pozvánka na INTERNÍ MEDICÍNU PRO PRAXI – XII. konferenci ambulantních internistů, VII. Olomouc kazuistickou 23.-24. 3. 2017

Na příjemný termín těsně před prvním jarním víkendem připravujeme další ročník konference Interní medicína pro praxi (XII. konference ambulantních internistů a VIII. Olomouc kazuistická). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství, a to jak formou přehledných sdělení, tak formou kazuistik. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. O významu konference svědčí také záštita České internistické společnosti. Po všech minulých ročnících dávali účastníci konference najevo spokojenost s existencí akce i jejím programem a organizací. Uděláme vše pro to, aby tomu tak zůstalo.
Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu… V Neurominiaturách vycházejí Slova úvodem, které jste mohli pravidelně číst na stránkách Neurologie pro praxi. Navazuje na Neuroeseje (2008, 2. rozšířené vydání 2011, Triton).Z posledního čísla

Efektivní kombinační terapie empagliflozinem a metforminem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu a ICHS

MUDr.Jana Psottová

Kombinovaná, kardiologicky bezpečná terapie empagliflozinem a metforminem umožnila docílit u pacienta s ischemickou chorobou srdeční zlepšení kompenzace v klíčových parametrech, došlo k mírnému poklesu tělesné hmotnosti. Pacient léčbu dobře toleruje, nejsou přítomny hypoglykemie, je zcela bez subjektivních obtíží.

Chronická obstrukční plicní nemoc – přínos duální bronchodilatační léčby

MUDr.Václava Bártů, Ph.D.

Význačným rysem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je obstrukční ventilační porucha, která po podání rychle působícího bronchodilatancia není zcela reverzibilní. V léčbě CHOPN tvoří základní medikaci dle stadia onemocnění a symptomů pacienta inhalační ß2 agonista s dlouhodobým až ultradlouhodobým účinkem (LABA, U-LABA) a inhalační antagonista muskarinových receptorů také s dlouhodobým až ultradlouhodobým účinkem (LAMA, U-LAMA) (1). Jedná se o paušální léčbu. V situaci, kdy se symptomy onemocnění a jejich frekvence nepodaří zredukovat monokomponentním preparátem, je indikována duální kombinace, která je přínosnější než pouhé navyšování dávky jednoho přípravku (2, 3). Kombinace aclidinium bromid a formoterol fumaras je aplikovaná inhalačním systémem Genuair. Přípravek s názvem Brimica nebo Duaklir zastupuje duální bronchodilatační terapeutický přístup v léčbě CHOPN (4, 5). Kazuistika se zabývá zhodnocením anamnestických údajů, objektivního nálezu a výsledků funkčního plicního vyšetření u pacienta exkuřáka v průběhu CHOPN. U nemocného dominovaly typické potíže – především námahová dušnost a kašel, které nebylo snadné ovlivnit. V průběhu let byla léčba změněna a upravena. Cílem bylo především zlepšit kvalitu života a redukovat chronické potíže nemocného. Tento stav se podařilo docílit právě při inhalačním podání duální bronchodilatační léčby.

Vzpomínka na prof. MUDr. Ivo Krče, DrSc.

MUDr. Hana Šarapatková

 

Vybrané články

Výběr nemocných k léčbě NOAC – co zohlednit?

prof.MUDr.Jan Bultas, CSc., doc.MUDr.Debora Karetová, CSc.

V současné době máme k léčbě a k prevenci trombotických a tromboembolických stavů k dispozici několik perorálních antikoagulancií – warfarin, dabigatran, rivaroxaban a apixaban. V řadě indikací je možnost volby, jindy je preference jednoho postupu výhodnější – jak z pohledu větší účinnosti, tak vyšší bezpečnosti a někdy je výběr omezen jen na jedno antikoagulans. Příkladem, kdy možno volit kterékoliv antikoagulans, je prevence iktu u jinak nekompromitovaného nemocného, při vysokém riziku tromboembolické mozkové příhody nejspíše upřednostníme dabigatran ve vyšší dávce. Naopak v přítomnosti středně těžkého až těžkého snížení glomerulární filtrace nelze užít dabigatran a nutno volit z xabanů či u terminálního renálního selhání je jedinou možností warfarin. Podobně dabigatran není vhodný u nemocného s koronárním postižením či vysokým rizikem akutní koronární příhody. Naopak u nemocného s vyšším rizikem krvácení, zejména krvácení do trávicího traktu, je optimální možností podání apixabanu či warfarinu. Při vyšším riziku jak cerebrovaskulární ischemické příhody, tak krvácení do trávicího traktu je opět nejvýhodnější apixaban. V jiné indikaci, např. v profylaxi tromboembolické příhody u nemocných po zákrocích na velkých nosných kloubech, preferujeme rivaroxaban či apixaban. V situaci, kdy vybíráme antikoagulans k léčbě akutní flebotrombózy, musíme zohlednit, zda chceme volit strategii jednoho léčiva od počátku – pak je možností rivaroxaban či apixaban, či zda zahájíme léčbu nízkomolekulárním heparinem a teprve v subakutní fázi podáme perorální antikoagulans, pak je možností dabigatran či warfarin. Další specifické situace a důvody preference jsou probrány v tomto přehledu.

Slovo úvodem

MUDr. Jana Lacinová

Jak připravit nemocného ke koloskopii

MUDr.Jiří Cyrany, Ph.D.

Koloskopie představuje hlavní diagnostickou metodu pro onemocnění kolorekta. Zvláště v poslední době roste její význam v diagnostice a terapii přednádorových a časných nádorových změn při screeningu kolorektálního karcinomu. Efektivita a bezpečnost koloskopie závisí na správné přípravě pacienta – to se týká především očisty tračníku před vyšetřením. Dnes je již v České republice dostupné spektrum očistných přípravků se srovnatelným očistným potenciálem a rozdílnou bezpečností. Nezbytnou součástí očisty tračníku jsou dietní omezení a dostatečný příjem tekutin. Příprava ke koloskopii zahrnuje také zhodnocení stavu pacienta a jeho rizik pro vyšetření. Indikace protisrážlivé terapie i spektrum antikoagulačních a antiagregačních prostředků se rozšiřují a je často nutné tuto terapii v souvislosti s koloskopickým výkonem upravit. Naopak indikace antibiotické profylaxe při koloskopii se spíše zužují. Jen pro správně připraveného pacienta je koloskopie maximálně efektivní a bezpečná.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.