Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Rhabdomyolýza a selhání ledvin při těžké sepsi u ethylika

MUDr.Petr Němec

Rhabdomyolýza je syndrom vznikající při poškození příčně pruhovaného svalstva. Nejzávažnějším důsledkem je akutní selhání ledvin. V kazuistice je popisován případ 44letého muže s akutním selháním ledvin při rhabdomyolýze způsobené sepsí a abúzem alkoholu, které bylo nutné řešit opakovanou hemodialýzou. Zpočátku závažný stav se podařilo postupně stabilizovat a došlo k obnově ledvinných funkcí.

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

MUDr.Jan Procházka, Ph.D.

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Lipertance® - první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu

prof.MUDr.Jiří Widimský jr., CSc.

Článek stručně představuje novou fixní trojkombinaci složenou z hypolipidemika atorvastatinu a dvou antihypertenziv perindoprilu argininu a amlodipinu. Díky časté koexistenci hypertenze a dyslipidemie může být tato kombinace přínosná a užitečná u velkého množství nemocných. Používání této kombinace může zlepšit compliance k farmakologické léčbě hypertenze a dyslipidemie.

Vybrané články

Moderní, bezpečná, kombinační terapie dapagliflozinem s metforminem u typického pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu s pozitivním efektem

MUDr.Jana Psottová

Na základě své klinické praxe uvádím kazuistiku reálného, typického pacienta, kdy vycházím z praktických zkušeností. Zvolený postup potvrzuje nejen pozitivní efekt individuálního přístupu v léčbě pacientů, ale i výhody současné terapie za využití dapagliflozinu. Po indikaci zvolené antidiabetické léčby došlo ke zlepšení kompenzace bez přítomnosti hypoglykemií a zlepšení kvality života pacienta, nedaří se více redukovat tělesnou hmotnost, která úzce souvisí se špatnými návyky v životosprávě a nedostatkem pohybové aktivity.

Role víceoborové indikační komise v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

prof.MUDr.Miroslav Ryska, CSc.

Efektivním diagnosticko–terapeutickým přístupem lze u pacientů s metastatickým postižením jater u kolorektálního karcinomu docílit pětileté přežití přesahující 50 %. Nejúčinnější léčbou je kurabilní resekce jater, kterou lze v současné době indikovat primárně u 20 % nemocných. U dalších přibližně 15–20 % nemocných lze resekci provést po konverzní systémové protinádorové léčbě. Lze také použít speciálních chirurgických technik (výkony kombinované, dvoudobé) či výkon provést po artificiálně vyvolané hypertrofii na straně plánovaného jaterního remnantu. Úspěšná léčba u těchto nemocných závisí na těsné mezioborové spolupráci v rámci víceoborových indikačních komisí, které na principu personalizované medicíny určují léčebný a dispenzární postup u jednotlivých pacientů.

Komunikace s handicapovanými

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.