Pozvánka na INTERNÍ MEDICÍNU PRO PRAXI – XII. konferenci ambulantních internistů, VIII. Olomouc kazuistickou 23.-24. 3. 2017

Na příjemný termín těsně před prvním jarním víkendem připravujeme další ročník konference Interní medicína pro praxi (XII. konference ambulantních internistů a VIII. Olomouc kazuistická). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství, a to jak formou přehledných sdělení, tak formou kazuistik. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. O významu konference svědčí také záštita České internistické společnosti. Po všech minulých ročnících dávali účastníci konference najevo spokojenost s existencí akce i jejím programem a organizací. Uděláme vše pro to, aby tomu tak zůstalo.


Z posledního čísla

Manažment diagnostiky a liečby chronickej myelomonocytovej leukémie - pohľad z klinickej praxe

doc.MUDr.Peter Rohoň, Ph.D., MUDr.Petra Bělohlávková, MUDr.Zuzana Rusiňáková, doc.MUDr.Vít Procházka, Ph.D., MUDr.Eva Kadlčková, MUDr.Luděk Raida, Ph.D., MUDr.Alžběta Zavřelová, prof.RNDr.Marie Jarošová, CSc., doc.MUDr.Pavel Žák, Ph.D., prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

Chronická myelomonocytová leukémia (CMML) je ochorením krvotvornej kmeňovej bunky, ktoré nesie zároveň črty myelodysplázie i myeloproliferácie. Vyskytuje sa relatívne zriedkavo, najmä u starších osôb, a môže prechádzať do akútnej myeloblastovej leukémie. V poslednom období sa pomocou sofistikovaných molekulovo-biologických technológií podarilo určiť, že veľká časť pacientov nesie mutácie v epigenetických regulačných génoch (napr. TET2, ASXL1, …), ktoré modifikujú kondenzáciu chromatínu a v konečnom dôsledku i génovú expresiu. Tieto skutočnosti umožnili zaradenie hypometylačných látok (HMA) do štandardnej liečby CMML a otvárajú bránu pre využitie ďalších molekúl. Cieľom príspevku je ukázať na konkrétnych príkladoch súčasné možnosti diagnostiky a terapie CMML a tiež zmieniť niektoré úskalia spojené s využitím nových postupov.

Terapie nealkoholové steatohepatitidy (NASH)

MUDr.Tomáš Fejfar, Ph.D., prof.MUDr.Petr Hůlek, CSc., MUDr.Irma Dresslerová

Výskyt nealkoholové steatohepatitidy (NASH) jako součásti nealkoholového onemocnění jater má stále vzrůstající tendenci a NASH a jeho komplikace se stávají jednou z nejčastějších indikací k jaterní transplantaci. Vyhledávání nemocných s NASH v rizikových skupinách a její diagnostika je stále obtížná a v řadě případů se neobejde bez jaterní biopsie. Léčba je stále v počátcích a je založena na režimových opatřeních s úpravou životního stylu, diety a redukci hmotnosti. Ve farmakoterapii se kromě léčby asociovaných onemocnění, jako jsou diabetes melitus II. typu, arteriální hypertenze a dyslipidemie u vybraných nemocných uplatňuje podávání vitaminu E nebo pioglitazonu. Brzy však již můžeme očekávat výsledky prospektivních randomizovaných studií s novými slibnými léky, které nyní probíhají.

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Vybrané články

Metabolický, respektive kardiometabolický syndrom

prof.MUDr.Hana Rosolová, DrSc.

Metabolický, resp. kardiometabolický syndrom (KMS) je soubor rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění na podkladě aterosklerózy a pro diabetes mellitus 2. typu. Je uvedena poslední „harmonizovaná definice“ KMS modifikovaná pro českou populaci. Přítomnost KMS podle dané definice je v asociaci s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu a 3krát vyšším rizikem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Vyhledávání pacientů s KMS má význam především v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a v prevenci vzniku diabetu. Tento syndrom založený na inzulinové rezistenci se stal představitelem reziduálního vaskulárního rizika, tj. rizika, které přetrvává u dobře léčených pacientů podle současných doporučení. Kardiometabolický syndrom se stal také symbolem aktivit Českého institutu metabolického syndromu, který byl založen v r. 2008 jako obecně prospěšná společnost (ČIMS, o. p. s.). Jsou uvedeny některé aktivity této společnosti.

Kavální filtry u pacientů s žilní trombózou

MUDr.Vladimír Čížek, MUDr.Dušan Kučera, Ph.D., MUDr.Martin Válka, MUDr.David Maděřič

Kavální filtr je „košíček“ zavedený nejčastěji do dolní duté žíly katetrizační Seldingerovou technikou. Jeho smyslem je zachycení uvolněných trombů (embolů) a zachránění pacienta před život ohrožující plicní embolizací.

Léčba astmatu 2015

prof.MUDr.Václav Špičák, CSc.

Astma je chronickým zánětem dýchacích cest. Představuje vážné sociální a ekonomické břemeno, pro které vznikla pod záštitou WHO Globální iniciativa pro astma. Výsledkem byla v r. 1995 první globální strategie diagnostiky, léčby a prevence průduškového astmatu. V roce 1996 jsme se přihlásili k této iniciativě založením České iniciativy pro astma. Zavedením nové strategie se snížila u nás hospitalizace pro astma a zlepšila se kvalita života astmatiků. Současná léčba astmatu se opírá o poslední verzi Globální iniciativy 2014 a naše odborné společnosti alergologů a pneumologů připravily společný doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.