Aktuálně z interní medicíny

Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…Z posledního čísla

Pacient s metastatickým procesem ve skeletu nejasné etiologie

MUDr.Mária Majerníková, MUDr.Jan Sedláček, MUDr.Zdeněk Monhart, Ph.D.

Ložiskové postižení skeletu je možným projevem generalizace řady nádorových onemocnění. V mnoha případech je ložiskový proces ve skeletu diagnostikován v době, kdy není zjevný primární tumor. Úkolem lékaře je pak urychleně zjistit, zdali se jedná o proces benigní či nikoliv, diagnostikovat primární proces a dle toho pak stanovit další postup terapie. Pátraní po příčině ložiskového procesu skeletu, případně po primárním tumoru, je v běžné praxi často v rukou internisty. Pracoviště klinické onkologie nemusejí disponovat dostatečnou kapacitou pro komplexní došetřování všech nově zjištěných ložisek skeletu, jejichž povaha nemusí být iniciálně vždy jednoznačná. Proto je podle názoru autorů v těchto případech úloha internisty jako diagnostika významná. V našem článku představíme celkem šest kazuistik pacientů, kteří byli pro nejasný ložiskový proces ve skeletu vyšetřováni na našem pracovišti v roce 2014. V souladu s literárními údaji byly zastoupeny nádory ledvin, mnohočetný myelom, chondrosarkom a v jednom případě nebylo origo maligního procesu nalezeno.

Aktuální pohled na farmakoterapii CHOPN

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se dnes stala léčitelnou nemocí, zůstává však velmi vážným celosvětovým problémem. V Evropě se pohybuje prevalence mezi 4–10 % u lidí nad 40 let věku. Jedná se však o onemocnění, které je velmi poddiagnostikované, reálně se předpokládá dvojnásobný počet nemocných, navíc se stále stoupající prevalencí, zejména u žen. Moderní farmakoterapie dokáže ovlivnit celou řadu parametrů, umožní nemocným kvalitnější život, zlepšuje symptomy, snižuje exacerbace a zdá se, že ovlivňuje pozitivně i mortalitu onemocnění.

Úspěšná sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem u devadesátiletého seniora

MUDr. Milan Halenka, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., MUDr.Iva Metelková, Ph.D.

Sklerotizace adenomu příštítného tělíska absolutním alkoholem – Percutaneous Ethanol Injection Therapy (PEIT) – pod ultrasonografickou kontrolou se individuálně používá jako alternativní postup při řešení primární hyperparatyreózy u polymorbidních pacientů vyššího věku, kteří mají zvýšené operační riziko. Popisujeme případ 92letého muže, který před 3 lety podstoupil tyreoidektomii pro papilární karcinom štítné žlázy. Součástí pravidelných kontrol bylo i roční ultrasonografické vyšetření, při kterém byl v lůžku po odstraněné štítné žláze verifikován solitární adenom příštítného tělíska. S ohledem na předchorobí, polymorbiditu i věk nemocného byla k léčbě úspěšně použita metoda PEIT. Zajímavá je rovněž koincidence adenomu a papilárního karcinomu štítné žlázy v čase.

Vybrané články

Případ netypických bolestí v oblasti krku

MUDr. Hana Šarapatková, Ph.D., MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Romana Šarapatková

 

Farmakologická léčba dyslipidemií u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin

MUDr.Jan Piťha, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Úspěšná léčba poruch metabolizmu lipidů (dyslipidemií) je zásadní pro prevenci vzniku aterosklerózy a jejích komplikací – kardiovaskulárních onemocnění. Léčba dyslipidemií však může být komplikovanější u specifických skupin osob. Mezi jedny z nejrizikovějších a zároveň nejzanedbávanějších rizikových skupin patří pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin. Pozornost je většinou věnována lokálním obtížím těchto pacientů, tedy klaudikacím, řešení akutních ischemických příhod v oblasti dolních končetin, případně trofickým změnám v této oblasti. Většinu z těchto pacientů přitom postihne často fatální kardiovaskulární příhoda z jiného tepenného řečiště, především z oblasti koronárních tepen. Přitom intervence všech klasických kardiovaskulárních rizikových faktorů, především dyslipidemií, může být pro osud těchto pacientů zcela zásadní. Další komplikací je, že tito pacienti často kouří a mají diabetes mellitus; přitom oba tyto faktory mohou samy o sobě výrazně modifikovat hladiny lipidů. I vzhledem k těmto vlivům nacházíme u většiny pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin smíšené dyslipidemie. Cílem tohoto článku je prezentovat úskalí a možná řešení při léčbě dyslipidemií u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin.

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard BláhaInterní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.