Aktuálně z interní medicíny

Pozvánka na INTERNÍ MEDICÍNU PRO PRAXI – XII. konferenci ambulantních internistů, VII. Olomouc kazuistickou 23.-24. 3. 2017

Na příjemný termín těsně před prvním jarním víkendem připravujeme další ročník konference Interní medicína pro praxi (XII. konference ambulantních internistů a VIII. Olomouc kazuistická). Konference přibližuje aktuální témata z různých oborů vnitřního lékařství, a to jak formou přehledných sdělení, tak formou kazuistik. Přednášejícími jsou významné osobnosti daných odborností z klinických pracovišť v rámci celé České republiky. O významu konference svědčí také záštita České internistické společnosti. Po všech minulých ročnících dávali účastníci konference najevo spokojenost s existencí akce i jejím programem a organizací. Uděláme vše pro to, aby tomu tak zůstalo.
Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu… V Neurominiaturách vycházejí Slova úvodem, které jste mohli pravidelně číst na stránkách Neurologie pro praxi. Navazuje na Neuroeseje (2008, 2. rozšířené vydání 2011, Triton).Z posledního čísla

Slovo úvodem

MUDr. Jana Lacinová

EMPA-REG OUTCOME a snížení rizika srdečního selhání u nemocných s diabetem

doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Diabetes mellitus 2. typu je závažné onemocnění s narůstající prevalencí. Na vysoké kardiovaskulární mortalitě diabetiků se velkou měrou podílí chronické srdeční selhání. V jeho léčbě se mohou uplatnit všechny dostupné farmakologické i nefarmakologické postupy používané v běžné populaci, s přihlédnutím ke specifickým patogenetickým mechanizmům srdečního postižení u diabetiků a k výsledkům řady intervenčních studií. V poslední době je kladen velký důraz na výběr hypoglykemické léčby, která může prognózu nemocných s diabetem a srdečním selháním zásadně ovlivnit. EMPA-REG OUTCOME je první prospektivní randomizovanou studií, která prokázala pozitivní vliv antidiabetické léčby na snížení rizika srdečního selhání.

Nové léky u sarkoidózy

MUDr.Monika Žurková, prof.MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr.Vladimíra Loštáková, Ph.D., Dr.Eva Kriegová

Sarkoidóza je multisystémové onemocnění neznámé etiologie, které je charakterizováno přítomností granulomatózního zánětu v postižených tkáních. Může postihovat v zásadě kterýkoliv orgán, nejčastěji však plíce, oči a kůži. Léčba sarkoidózy vyžaduje kolektivní multidisciplinární přístup. Včas nepoznaná nebo nevhodně léčená sarkoidóza může až u 1/3 nemocných přejít do chronického stadia a v nejzazším případě vést k závažným poruchám zdraví či předčasné smrti. Při klasické plicní manifestaci nečiní toto onemocnění velké diagnostické potíže. Nezbytná je spolupráce řady odborníků při pátrání po mimoplicních manifestacích tohoto granulomatózního onemocnění. K léčbě se přistupuje po individuálním posouzení rozsahu nemoci. Naším cílem je pojednat o principech léčby sarkoidózy včetně standardů péče souvisejících s plicním onemocněním a zaměřením se na aktuálně doporučované nové léky a dávkovací schémata.

Vybrané články

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Kolitida způsobená Clostridium difficile, její příčiny a aktuální možnosti léčby v širších souvislostech

MUDr.Pavel Polák, prof.MUDr.Petr Husa, CSc., MUDr.Michaela Freibergerová

Kolitida způsobená Clostridium difficile je závažné onemocnění současnosti. Přesné příčiny celosvětově epidemického výskytu nejsou známy. Výskyt tohoto onemocnění je projevem porušeného mikrobiálního ekosystému na individuální i globální úrovni. V tomto kontextu předkládají autoři současné možnosti léčby klostridiové kolitidy antibiotiky a fekální bakterioterapií.

Polymyozitida

prof.MUDr.Jiří Vencovský, DrSc.

Polymyozitida (PM) je vzácné onemocnění manifestující se svalovou slabostí především v oblasti proximálních částí končetin. Řada pacientů má také extramuskulární projevy, např. dysfagii, intersticiální plicní chorobu nebo artritidu. Ve svalové biopsii se najde endomyziální zánětlivý infiltrát a hyperexprese HLA molekul 1. třídy, EMG ukáže myogenní nález a většinou jsou elevované sérové hladiny CK a dalších enzymů ze svalů. Diagnosticky pomáhá také určení přítomnosti autoprotilátek v séru, z nichž některé jsou vysloveně specifické pro polymyozitidu a určují prognózu, protože se pojí s klinickými syndromy, jako je např. antisyntetázový syndrom. Řada pacientů s PM odpovídá na léčbu glukokortikoidy či imunosupresivy, plná rezistence je důvodem k verifikaci diagnózy.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.