Aktuálně z interní medicíny

Ivan Rektor - Neurominiatury

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…
Personální inzerce

Brno – Rodinné NZZ hledá lékaře s atestaci VPL (či s plánovanou atestací na podzim) do ordinace v Brně. Jedná se 0,5 (20 hod/týdně) denně 4 hodiny, bez odpol. ordinace. Pacienti v seniorském věku. Mzda 25 000 Kč netto/měsíc. V případě zájmu mě kontaktujte emailem asistentkaprods@gmail.com nebo na tel. č. 774 972 668Z posledního čísla

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Linagliptin – diabetes bezpečně pod kontrolou již od začátku

MUDr.Barbora Doležalová, MUDr.Milan Flekač, Ph.D.

2IDE CR s. r. o., Chrudim 33. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze V článku jsou diskutovány léčebné možnosti u dvou pacientů s diabetem 2. typu. V obou kazuistikách vedla léčba linagliptinem k dlouhodobému zajištění optimální kompenzace diabetu, a přitom umožnila pacientům aktivní životní styl bez rizika hypoglykemie či lékových interakcí.

Kanagliflozin – inhibitor SGLT2 v terapii diabetes mellitus

MUDr.Alena Adamíková, Ph.D.

Kanagliflozin patří mezi selektivně účinkující inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu SGLT2. Snižuje glykemii blokádou reabsorpce glukózy v ledvinách a snížením renálního prahu. Zvýšená glykosurie je spojena s redukcí hmotnosti při energetické ztrátě a snížením krevního tlaku při osmotické diuréze. Předpokládá se i tranzientní inhibice střevního SGLT1 s ovlivněním střevní absorpce glukózy. Při inhibici SGLT2 je nižší riziko hypoglykemií, protože velikost exkrece glukózy močí se snižuje při poklesu glykemie. Snížení glykemie při inhibici SGLT2 je nezávislé na inzulinu, a poskytuje tak léčebné možnosti pro široké spektrum pacientů s diabetes mellitus.

Vybrané články

Vliv poklesu krevního tlaku a kontroly glykemie u pacientů s diabetem 2. typu: šestileté sledování po ukončení studie ADVANCE (studie ADVANCE ON)

prof.MUDr.Vladimír Teplan, DrSc.

Studie ADVANCE ON je recentně publikovaná observační studie navazující na studii ADVANCE hodnotící vybrané mortalitní, kardiovaskulární a renální parametry po šesti letech od ukončení studie u diabetiků typu 2 zahrnující sledování 8 494 pacientů. Snížení rizika úmrtí z různých příčin a rizika úmrtí z příčin kardiovaskulárních bylo i nadále potvrzeno ve skupině s původně aktivní kontrolou TK, i když statistická signifikance byla již snížena (0,91, 95 % CI, 0,84–0,99,p = 0,03 a 0,88, 95 % CI, 0,77–0,99, p = 0,04). Studie ADVANCE ON potvrdila, že efekt léčby fixní kombinací perindopril-indapamid u diabetiků 2. typu přetrvával i po vysazení aktivní léčby dalších šest let. Pacienti, kterým byla fixní kombinace perindopril-indapamid podána včas, měli z léčby významně větší benefit na konci randomizované fáze, i po 10 letech od zahájení léčby. Snížení rizika úmrtí včetně rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění však nebyla potvrzena v souboru nemocných s intenzivní kontrolou glykemie ve srovnání se standartní kontrolou glykemie (1,00, 95 % CI, 0,92–1,08 resp. 1,00, 95 % CI 0,92–1,08). V tomto souboru však byl zjištěn významný nález hodnotící změny renálních funkcí, resp. konečné stadium ledvinných chorob. Bylo potvrzeno významně snížené kumulativní riziko rozvoje renálního selhání (0,54, 95 % CI, 0,34–0,85, p = 0,007).

Substituce testosteronu a kardiovaskulární riziko

prof.MUDr.Jan Čáp, CSc.

Hladina testosteronu u mužů klesá s věkem, a je-li nízká hladina spojena s příznaky, je indikována k substituci. Nízký testosteron je u starších mužů spojen s vyšším výskytem řady rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění (obezitou, hyperlipidemií, poruchou citlivosti k inzulinu, vzestupem zánětlivých markerů) a v řadě prací i se zvýšením celkové a kardiovaskulární úmrtnosti. Substituce testosteronem tyto faktory ve většině intervenčních studií zlepšuje a v některých byl prokázán i pokles kardiovaskulárních onemocnění a mortality. V posledních letech se objevily práce ukazující naopak na zvýšenou mortalitu po zahájení substituce u starších mužů, které vzbudily velký ohlas. Tento přehled podrobně diskutuje tyto poznatky. Substituce za použití adekvátních dávek se zdá bezpečná i u starších mužů s přidruženými chorobami a je popsáno doporučení pro praxi.

Obezita a metabolický syndrom – víme, co vše ještě nevíme?

MUDr.Petr Sucharda, CSc.

Čistě kvantitativní definice obezity (pomocí BMI) je nevyhovující, neboť nezohledňuje ani metabolickou, ani funkční zátěž pro nemocného. Koncept metabolického syndromu zdůrazňuje význam distribuce tukové tkáně, nerozlišuje však zásadně odlišnou rizikovost různých kombinací jednotlivých složek syndromu. Edmontonská klasifikace odráží distribuci tukové tkáně nepřímo, přítomností patologických stavů spojených s viscerální obezitou.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.