Aktuálně z interní medicíny


Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.Z posledního čísla

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Svalové symptomy při užívání statinů – literární přehled a naše zkušenosti

MUDr.Ľubica Cibičková, Ph.D., doc.MUDr.David Karásek, Ph.D.

Svalové symptomy při užívání statinů (statin associated muscle symptoms, SAMS) snižují adherenci pacientů k této účinné terapii. Jedná se o nespecifické svalové bolesti, které mohou, ale nemusejí být provázeny elevací kreatinkinázy. Jejich výskyt je odlišný dle typu studie, ve které byl zkoumán. Zvýšené riziko rozvoje SAMS mají pacienti vyššího věku, ženského pohlaví, s konkomitantní medikací, komorbiditami, zvýšenou fyzickou aktivitou, příjmem alkoholu a geneticky predisponovaní. Přestože mechanizmy vzniku SAMS nejsou zcela zřejmé, důsledky jejího vzniku jsou jednoznačně negativní – snížená compliance pacientů, a tím zvýšení jejich kardiovaskulárního rizika. Doporučujeme vyzkoušet různá schémata dávkování a výměnu statinů. Podávání koenzymu Q10 a vitaminu D nemá jednoznačné opodstatnění. Na závěr tohoto přehledu je uvedena krátká kazuistika pacientky se SAMS po několika statinech.

Kampylobakterová myokarditida se septickým šokem a ekvivalentem STEMI u mladé pacientky

MUDr.Jakub Rychlík, MUDr.Martin Zeman, MUDr.Jiří Hlas, MUDr.Petr Šimek, MUDr.Milan Sepši, Ph.D., MUDr.Zdeněk Klimsa

V Nemocnici Jihlava byla hospitalizována mladá pacientka pro gastroenteritidu, která se rychle vyvinula až do obrazu septického šoku. Ze stolice byl kultivován Campylobacter jejuni. Současně u této pacientky došlo k rozvoji perimyokarditidy s přechodným obrazem elevací ST úseku v unipolárních svodech V1-V3. Po léčbě ampicilinem a ciprofloxacinem došlo k rychlé úpravě klinického stavu a pacientka je i po šesti měsících sledování zcela bez potíží. Pokud je nám známo, jedná se o první zdokumentovaný případ myokarditidy asociované s infekcí C. jejuni na území České republiky.

Vybrané články

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Vliv poklesu krevního tlaku a kontroly glykemie u pacientů s diabetem 2. typu: šestileté sledování po ukončení studie ADVANCE (studie ADVANCE ON)

prof.MUDr.Vladimír Teplan, DrSc.

Studie ADVANCE ON je recentně publikovaná observační studie navazující na studii ADVANCE hodnotící vybrané mortalitní, kardiovaskulární a renální parametry po šesti letech od ukončení studie u diabetiků typu 2 zahrnující sledování 8 494 pacientů. Snížení rizika úmrtí z různých příčin a rizika úmrtí z příčin kardiovaskulárních bylo i nadále potvrzeno ve skupině s původně aktivní kontrolou TK, i když statistická signifikance byla již snížena (0,91, 95 % CI, 0,84–0,99,p = 0,03 a 0,88, 95 % CI, 0,77–0,99, p = 0,04). Studie ADVANCE ON potvrdila, že efekt léčby fixní kombinací perindopril-indapamid u diabetiků 2. typu přetrvával i po vysazení aktivní léčby dalších šest let. Pacienti, kterým byla fixní kombinace perindopril-indapamid podána včas, měli z léčby významně větší benefit na konci randomizované fáze, i po 10 letech od zahájení léčby. Snížení rizika úmrtí včetně rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění však nebyla potvrzena v souboru nemocných s intenzivní kontrolou glykemie ve srovnání se standartní kontrolou glykemie (1,00, 95 % CI, 0,92–1,08 resp. 1,00, 95 % CI 0,92–1,08). V tomto souboru však byl zjištěn významný nález hodnotící změny renálních funkcí, resp. konečné stadium ledvinných chorob. Bylo potvrzeno významně snížené kumulativní riziko rozvoje renálního selhání (0,54, 95 % CI, 0,34–0,85, p = 0,007).

Hojení chronických ran v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM

MUDr. Emil Záhumenský, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Mesodiencefalická modulace je neinvazivní elektrofyziologická metoda, která je používána již od roku 2007 a je založena na stimulaci centrálního nervového systému definovanými elektrickými podněty. Cílem práce bylo navázat na klinickou zkoušku s názvem „Použití mesodiencefalické modulace (MDM) pro zlepšení mikrocirkulace v tkáních“, která byla provedena ve FN Motol, Praha (zahájení 12. 4. 2010, ukončení 2. 7. 2010, cross-over, dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická zkouška), a to formou navazující follow up studie. Cílem této studie bylo ověřit, zda při ovlivnění mikrocirkulace v periferních tkáních pomocí léčby metodou MDM dojde ke zlepšení zdravotního stavu pacientů trpících chronickou ránou.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.