Aktuálně z interní medicíny

Personální inzerce

Brno – Rodinné NZZ hledá lékaře s atestaci VPL (či s plánovanou atestací na podzim) do ordinace v Brně. Jedná se 0,5 (20 hod/týdně) denně 4 hodiny, bez odpol. ordinace. Pacienti v seniorském věku. Mzda 25 000 Kč netto/měsíc. V případě zájmu mě kontaktujte emailem asistentkaprods@gmail.com nebo na tel. č. 774 972 668Z posledního čísla

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Léčba diabetika 2. typu s renální insuficiencí

MUDr.Eva Račická

Léčba diabetes mellitus 2. typu je komplexní léčbou, kdy vedle doporučení k úpravě životního stylu je zahajována léčba farmakologická, jejíž paleta se v posledních letech významně rozšířila. Lékem první volby je stále metformin a dle vývoje nemoci je pak možno vybírat do kombinace další léky. Kazuistika popisuje léčbu obézního diabetika 2. typu, u kterého bylo v době diagnózy jeho onemocnění zjištěno již chronické onemocnění ledvin 3. stadia, které je kontraindikací podání metforminu. Po úpravě kompenzace léčbou inzulinem byla u pacienta zahájena léčba 1× denně linagliptinem ze skupiny gliptinů, který je vylučován ledvinami zcela minimálně, proto ho není třeba redukovat při renální nedostatečnosti. Pacient je léčený již 3 roky bezpečně a účinně monoterapií 1x denně linagliptinem při stabilitě hmotnosti, bez hypoglykemií a dalšího zhoršení renální insuficience.

Kampylobakterová myokarditida se septickým šokem a ekvivalentem STEMI u mladé pacientky

MUDr.Jakub Rychlík, MUDr.Martin Zeman, MUDr.Jiří Hlas, MUDr.Petr Šimek, MUDr.Milan Sepši, Ph.D., MUDr.Zdeněk Klimsa

V Nemocnici Jihlava byla hospitalizována mladá pacientka pro gastroenteritidu, která se rychle vyvinula až do obrazu septického šoku. Ze stolice byl kultivován Campylobacter jejuni. Současně u této pacientky došlo k rozvoji perimyokarditidy s přechodným obrazem elevací ST úseku v unipolárních svodech V1-V3. Po léčbě ampicilinem a ciprofloxacinem došlo k rychlé úpravě klinického stavu a pacientka je i po šesti měsících sledování zcela bez potíží. Pokud je nám známo, jedná se o první zdokumentovaný případ myokarditidy asociované s infekcí C. jejuni na území České republiky.

Vybrané články

Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy

prof.MUDr.Ivan Šterzl, CSc.

Vitamin D se uplatňuje při rozvoji i prevenci řady patologických stavů. Imunitní systém zasahuje do celého organizmu, udržuje homeostázu, postavení jedince v prostředí a je jedním z nejdůležitějších regulačních systémů organizmu s neuvěřitelnou adaptační schopností. V přehledu se zabývám vlivem aktivního vitaminu D na imunitní systém, a to jak na oblast přirozené, tak adaptivní imunity. Přes imunitní systém má vitamin D též význam při obraně proti infekcím, nádorovým onemocněním a při rozvoji imunopatologických reakcí, a to především v autoimunitě.

Účinnost a bezpečnost linagliptinu – význam pro klinickou praxi

doc.MUDr.Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr.Jan Šoupal

Léčba diabetu 2. typu je založena na úpravě životního stylu v kombinaci s farmakoterapií. Lékem první volby je metformin a poté lze do kombinace vybírat z několika skupin farmak. Z moderních antidiabetik jsou k dispozici inhibitory dipeptidyl-peptidázy 4 (gliptiny), které ovlivňují inkretinový systém. Pro všechny gliptiny platí, že jsou účinné a relativně bezpečné. U většiny gliptinů je nutné průběžně monitorovat renální a jaterní funkce. Výhoda linagliptinu spočívá v minimálním vylučování ledvinami a minimální metabolizaci v játrech. V praxi tak není nutné monitorovat jaterní ani renální funkce z důvodu léčby linagliptinem. Díky minimální metabolizaci v játrech má linagliptin minimální potenciál k lékovým interakcím. Kazuistika představuje příklad použití linagliptinu v léčbě pacientky s diabetem 2. typu včetně terapeutické rozvahy, která k jeho indikaci vedla.

Nealkoholové ztučnění jater v klinické praxi (NAFL)

prof.MUDr.Petr Hůlek, CSc., MUDr.Irma Dresslerová

Metabolický syndrom (MS) je jedním z nejrozšířenějších onemocnění v tzv. vyspělých zemích, které úzce souvisí s výskytem kardiovaskulárních, ale i jiných onemocnění. Jeho hlavním znakem je abdominální typ obezity se zmnožením viscerálního tuku a s ním související inzulinová rezistence. K dalším hlavním rysům patří porucha glukózového metabolizmu, dyslipidemie a arteriální hypertenze. S metabolickým syndromem úzce souvisí i jaterní steatóza, která je ve většině případů benigním a reverzibilním postižením jater. Za určitých okolností se však k prosté steatóze může přidat zánětlivá složka a nemoc může přes obraz NASH (nealkoholové steatohepatitidy) a jaterní fibrózy vyústit až v jaterní cirhózu a hepatocelulární karcinom. V anglosaské literatuře se tyto jednotlivé stupně jaterní choroby (prostá jaterní steatóza, steatohepatitida, fibróza i cirhóza) nazývají souhrnně NAFLD (non alcoholic fatty liver disease). Zatímco prostá steatóza není pro svého nositele nebezpečná, NASH je začátkem rozvoje cirhózy. Etiopatogeneze NASH má shodné rysy s etiopatogenezí inzulinové rezistence a metabolického syndromu. Ačkoliv zlatým standardem diagnostiky zůstává jaterní biopsie, zdá se, že se rýsují i nové diagnostické postupy, které by mohly neinvazivně odlišit prostou steatózu od NASH. V terapii se zkoušejí režimová opatření, léky, které snižují inzulinovou rezistenci, a uplatňují se tak současně v terapii diabetu 2. typu, ale testuje se i řada dalších léků. Zatím však chybí dostatek randomizovaných, dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií, kde by výsledek léčby byl ověřen i histologicky. Stále zůstává řada neobjasněných problémů jak v etiopatogenezi NAFLD a NASH, tak v jejich diagnostice a léčbě.Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.