reklama

Interní Med. 2015; 17(2): 70-72

Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem

prof.MUDr.Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, ICRC a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Katedra laboratorních metod, II. interní klinika, LF MU Brno

Dyslipidemie je jednou ze základních součástí metabolického syndromu. Charakterizována je zvýšenou hladinou triglyceridů, nízkým HDL- -cholesterolem a zvýšenou koncentrací malých aterogenních LDL částic. Základním krokem v léčbě by vždy měly být změny životního stylu, především změna stravovacích návyků, optimalizace hmotnosti a nekouření. Farmakoterapie DLP je indikována, pokud je u konkrétního pacienta velmi vysoké nebo vysoké riziko fatální kardiovaskulární příhody ve výhledu 10 let a současně je vyšší než cílový LDL-cholesterol. Základem farmakoterapie jsou vždy statiny, při jejich intoleranci pak lze indikovat ezetimib. Pokud je dosažena cílová hodnota LDL-cholesterolu pro danou kategorii rizika a přetrvává zvýšená hladina triglyceridů a/nebo snížený HDL-cholesterol, mělo by být zváženo přidání fenofibrátu ke statinu.

Klíčová slova: metabolický syndrom, HDL-cholesterol, triglyceridy, LDL-cholesterol, statiny, fenofibrát

Dyslipidemia and metabolic syndrom

Dyslipidemia is one of the main components of the metabolic syndrom. Is is characterized by elevated triglycerides, low HDL-cholesterol and elevated concentrations of small aterogenic LDL particles. The basic step in treatment should be always a lifestyle changes, especially changes in diet, weight optimization and ban of smoking. Pharmacotherapy DLP is indicated if a patient is in very high or high risk of fatal cardiovascular event during next 10 years and if (at the same time) is LDL-cholesterol higher than its target level. Pharmacotherapy is based on statins therapy, in case of their intolerance ezetimibe. If target level of LDL-cholesterol is achieved and persist elevated levels of triglycerides and/or decreased HDL-cholesterol, adding fenofibrate to a statin should be considered.

Keywords: dyslipidemia, metabolic syndrom, HDL cholesterol, triglycerides, statins, fenofibrate

Zveřejněno: 10. duben 2015


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.