reklama

Interní Med. 2015; 17(5): 247-251

Fixní kombinace linagliptinu a metforminu - kazuistika z klinické praxe

MUDr.Jarmila Jirkovská
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, Diabetologické centrum

Kazuistika popisuje moderní antidiabetickou terapii ve formě fixní kombinace inhibitoru dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP-4 inhibitoru) linagliptinu a metforminu u muže s diabetem 2. typu v produktivním věku. Léčba vedla k výraznému poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu, bez výskytu hypoglykemií. Fixní kombinace linagliptinu a metforminu byla zvolena s předpokladem lepší compliance pacienta při tomto typu léčby a pro přidaný benefit molekuly linagliptinu.

Klíčová slova: linagliptin, diabetes mellitus 2. typu, fixní kombinace

Single pill combination of linagliptin and metformin - case report

The case report presents the treatment of patient in working age with type 2 diabetes mellitus with modern antidiabetic therapy of single pill combination of linagliptin and metformin. This therapy resulted in massive decrease of glycated hemoglobin without hypoglycemic events. Single pill combination of linagliptin and metformin was chosen because of better compliance of patients on single pill combination and added benefit of linagliptin molecule in this single pill combination.

Keywords: linagliptin, type 2 diabetes mellitus, single pill combination

Zveřejněno: 1. prosinec 2015


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.