Interní Med. 2015; 17(5): 256-258

Systémová embolizace - neobvyklá komplikace hypertenzní krize

MUDr.Ľubomír Bunček1, MUDr.Miloš Černý2, MUDr.Vladimír Rozsíval, CSc.3
1 Interní klinika, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
2 Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
3 Kardiologické centrum AGEL, a. s., Pardubice

Arteriální hypertenze je velmi časté onemocnění s rizikem orgánového poškození a následnou manifestací kardiovaskulárního nebo renálního onemocnění. Popisujeme případ muže, kde vysazení antihypertenziv vedlo k plicnímu edému a systémové kardioembolizaci. Cílem práce je upozornit lékaře na rizika neléčené nebo nedostatečně léčené arteriální hypertenze, kdy vyvolávajícím momentem zhoršení stavu může být non-adherence pacienta k léčbě.

Klíčová slova: hypertenzní krize, srdeční selhání, systémová embolizace

Systemic embolisation - unusual complication of hypertensive crisis

Arterial hypertension is a very common disease with the risk of end-organ damage and subsequent manifestation of cardiovascular or renal disease. We describe a case of man in whom the discontinuation of antihypertensive medications led to pulmonary edema and systemic embolisation. The aim of this article is to warn physicians about risks of untreated or inadequately treated hypertension when triggering moment of deterioration may be non-adherence of patient to treatment.

Keywords: hypertensive crisis, heart failure, systemic embolisation

Zveřejněno: 1. prosinec 2015


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.