reklama

Interní Med. 2016; 18(5): 222-225

Antitrombotická léčba tromboembolické žilní nemoci

doc.MUDr.Ondřej Ludka, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta MU, Mezinárodní centrum klinického výzkumu
FN u sv. Anny v Brně, Brno

Tromboembolická žilní nemoc (TEN) zahrnuje hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE). Jedná se o relativně časté kardiovaskulární onemocnění s akutním rizikem úmrtí a možnými dlouhodobými následky, které postihuje přibližně 2–5 % populace. Nemocní s PE jsou ohroženi až 20% mortalitou a dlouhodobé následky TEN jsou taktéž nezanedbatelné. Posttrombotický syndrom (PTS) se vyskytuje až u 40 % nemocných a chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTPH) u 2–4 %. Cílem léčby je zabránění progrese, dislokace trombu, dosažení maximální rekanalizace a zábrana recidivy, k čemuž nám slouží antitrombotická léčba (antikoagulační nebo trombolytická), vzácně při její kontraindikaci léčba chirurgická nebo endovaskulární, případně zábrana vzniku plicní embolie pomocí implantace kaválního filtru. Vzhledem k tomu, že antitrombotická léčba s sebou nese rizika krvácivých komplikací, je stanovení optimální léčebné strategie zcela zásadní. V léčbě PE se řídíme doporučeními Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2014. American College of Chest Physicians (ACCP) však letos publikovala v časopise Chest 10. vydání doporučení pro léčbu TEN, která přináší některá zásadní doporučení pro klinickou praxi.

Klíčová slova: tromboembolická žilní nemoc, hluboká žilní trombóza, plicní embolie, antitrombotická léčba

Antithrombotic therapy of thromboembolic disease

Venous thromboembolism (VTE) includes deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE). This is a relatively common cardiovascular disease with acute risk of death and possible long-term consequences, which affects approximately 2–5% of the population. Patients with PE are at risk up to 20% mortality rate and long-term consequences of VTE are also negligible. Post-thrombotic syndrome (PTS) occurs in up to 40% of patients and chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTPH) in 2–4%. The goal of treatment is to prevent progression, dislocation of thrombus, achieving maximum recanalization and prevention of relapse for which we used antithrombotic treatment (anticoagulation or thrombolytic therapy), rarely because a contraindication, we use surgical or endovascular treatment, or inferior vena cava filter implantation as the prevention of pulmonary embolism. Since the antithrombotic treatment entails the risk of bleeding complications, it is essential determining optimal treatment strategies. In the treatment of PE, we follow 2014 recommendations of the European Society of Cardiology (ESC). American College of Chest Physicians (ACCP), however this year, published in the Chest 10th Edition of the Antithrombotic Guideline, which brings some key recommendations for clinical practice.

Keywords: venous thromboembolic disease, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, antithrombotic therapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.