reklama

Interní Med. 2016; 18(5): 233-235

Terapie nealkoholové steatohepatitidy (NASH)

MUDr.Tomáš Fejfar, Ph.D.1, prof.MUDr.Petr Hůlek, CSc.1, MUDr.Irma Dresslerová2
1 II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové
2 I. interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové

Výskyt nealkoholové steatohepatitidy (NASH) jako součásti nealkoholového onemocnění jater má stále vzrůstající tendenci a NASH a jeho komplikace se stávají jednou z nejčastějších indikací k jaterní transplantaci. Vyhledávání nemocných s NASH v rizikových skupinách a její diagnostika je stále obtížná a v řadě případů se neobejde bez jaterní biopsie. Léčba je stále v počátcích a je založena na režimových opatřeních s úpravou životního stylu, diety a redukci hmotnosti. Ve farmakoterapii se kromě léčby asociovaných onemocnění, jako jsou diabetes melitus II. typu, arteriální hypertenze a dyslipidemie u vybraných nemocných uplatňuje podávání vitaminu E nebo pioglitazonu. Brzy však již můžeme očekávat výsledky prospektivních randomizovaných studií s novými slibnými léky, které nyní probíhají.

Klíčová slova: steatohepatitida, nealkoholová, terapie

Therapy of nonalcoholic steatohepatitis (NASH)

Incidence of nonalcoholic steatohepatitis as a part of non-alcoholic fatty liver disease is still increasing and NASH and its complications are becoming one of the most common indications for liver transplantation. Screening of NASH in high risk subgroups and its diagnosis is still difficult with a need of liver biopsy. Management of NASH is based on lifestyle intervention, diet and weight loss. Cornerstone of pharmacotherapy is the treatment of associated diabetes, arterial hypertension and dyslipidemy and there is an indication for the treatment with vitamin E and pioglitazon in some patients. The prospective randomised trials with some new promising drugs are still ongoing and result are awaited.

Keywords: steatohepatits, nonalcoholic, therapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.