reklama

Interní Med. 2016; 18(5): 245-248

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

MUDr.Jan Procházka, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Ambulance bolesti neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice o. z.

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Klíčová slova: akutní bolest, chronická bolest, ambulance bolesti, analgetika, opioidy, interdisciplinární spolupráce

What is the current potential of acute pain service and when to refer patients?

Pain services are special facilities designated for the care of patients with chronic pain, which is not possible to relieve in primary care offices. For chronic pain therapy we can use opioid and non-opioid analgesics and adjuvants with preference to slow-release forms. Methods of interventional pain therapy are specific for pain service. Interdisciplinary cooperation is necessary.

Keywords: acute pain, chronic pain, pain relieve service, analgesics, opioids, interdisciplinary cooperation

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.