reklama

Interní Med. 2016; 18(5): 250-253

Kombinační terapie empagliflozinem a intenzifikovaným inzulinovým režimem u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr.Jana Psottová
Diabetologická ambulance Slunečná, Praha

Dnes uvádím kazuistiku komplikovaného pacienta s historií diabetu v trvání 19 let, kde se nejlépe osvědčil individuálně zvolený terapeutický postup. Kombinační léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem pomocí inzulinových analog v kombinaci s empagliflozinem se zdá být nejoptimálnější.

Klíčová slova: empagliflozin, diabetes mellitus 2. typu, kombinační léčba inzulínovými analogy s empagliflozinem

The combination of empagliflozin and insulin analog therapy of patient with diabetes mellitus type 2

I present the case of polymorbid patient with nineteen years diabetes history which shows advandages of individualized therapy. The combination of insulin analogs therapy and empagliflozin would be the best.

Keywords: empagliflozin, diabetes mellitus type 2, combination of insulin analog therapy and empagliflozin

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.