reklama

Interní Med. 2016; 18(5): 260-262

Co naznačují data z reálné praxe používání nových antikoagulancií? Zaostřeno na apixaban

prof.MUDr.Josef Kautzner, CSc.
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Ve dnech 27–31. 8. 2016 se konal v Římě kongres Evropské kardiologické společnosti – ESC 2016. Jde o největší světový kardiologický kongres, kterého se letos zúčastnilo 32 897 delegátů z celého světa. Během kongresu bylo odprezentováno celkem 11 000 abstrakt a okolo 500 sekcí předních expertů v oboru. Přednášky byly věnovány nejnovějším objevům v kardiovaskulární medicíně a prezentaci nových doporučení ESC. Jedním z ústředních témat v oblasti arytmologie byla léčba fibrilace síní, včetně antitrombotické profylaxe. Na kongresu byla prezentována řada abstrakt týkajících se antitrombotické léčby u nevalvulární fibrilace síní (FS). Podobně zazněla řada přehledových přednášek nebo byla prezentována data z různých databází. Tento stručný přehled přibližuje nejdůležitější informace z této oblasti.

Klíčová slova: fibrilace síní, antitrombotická léčba, antikoagulancia, apixaban

What do the data from real practice of using novel anticoagulants suggest? Focus on apixaban

The European Society of Cardiology (ESC 2016) annual congress took place in Rome from 27th to 31st of August 2016. It is the world’s largest cardiology congress that hosted 32,897 attendees from all over the world this year. A total of 11,000 abstracts were presented and around 500 expert sessions were held during the congress. The lectures were dedicated to the latest developments in cardiovascular medicine and to the presentation of the new ESC guidelines. One of the central topics in the field of arrhythmology was the management of atrial fibrillation, including antithrombotic prophylaxis. Also presented at the congress were a number of abstracts dealing with antithrombotic treatment in non-valvular atrial fibrillation. Likewise, a number of review lectures were delivered or data from various databases were presented. This brief review introduces the most important information from this area.

Keywords: atrial fibrillation, antithrombotic treatment, anticoagulants, apixaban

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.