reklama

Interní Med. 2017; 19(2): 58-65

Kombinační léčba hypertenze se zaměřením na fixní kombinace

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.1, 2, MUDr. Hana Nechutová, Ph.D.1, MUDr. Jan Novák1, MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.1
1II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně

Pacienti s hypertenzí mají významně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Snahou, která se nám daří jen omezeně, je snížit riziko dosažením cílových hodnot krevního tlaku. Kombinační léčba je považována za nejvýhodnější strategii při nedostatečné kontrole arteriální hypertenze. Jde především o dosažení adice/synergie terapeutického účinku dvou či více léčivých látek s odlišným mechanismem účinku při využití nižších dávek jednotlivých komponent. V léčbě hypertenze nemáme v posledních letech žádnou novou skupinu léků a monoterapií se nám daří dosáhnout cílových hodnot pouze u 30 % populace. Hlavní příčinou neúspěšné normalizace hodnot krevní tlaku (TK) je nedostatečné využívání kombinační léčby, především fixních kombinací, a na druhé straně nedostatečná compliance pacientů. Dvoj- a trojkombinace antihypertenziv jsou výhodné pro vyšší pokles TK a dále v udržení metabolické neutrality, ve snížení výskytu vedlejších účinků a zlepšení compliance pacientů.

Klíčová slova: antihypertenziva, dvojkombinace, trojkombinace, compliance, metabolická neutralita

Combination therapy for hypertension with a focus on fixed combinations

Patients with hypertension have a significantly higher risk of cardiovascular disease. Efforts are made to reduce the risk by achieving target blood pressure levels, however with only limited success. Combination therapy is considered to be the best strategy in the setting of inadequate arterial hypertension control. The main goal is to achieve addition/synergy of the therapeutic effect of two or more medications with different mechanisms of action while using lower doses of the individual components. In recent years, no new class of drugs has become available in hypertension treatment and, with monotherapy, target levels can be achieved in only 30% of the population. The main reason for failure to normalize blood pressure levels is the under-utilization of combination therapy, particularly of fixed combinations, followed by poor patient compliance. Dual and triple combinations of antihypertensive drugs are beneficial in terms of a higher drop in blood pressure as well as in maintaining metabolic neutrality, reducing the rate of side effects, and improving patient compliance.

Keywords: antihypertensive drugs, dual combination, triple combination, compliance, metabolic neutrality

Zveřejněno: 1. duben 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.