reklama

Interní Med. 2017; 19(2): 72-77

Mimojaterní projevy NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease, nealkoholové postižení jater při steatóze). Jde o příčinnou souvislost?

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.1, MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.1, MUDr. et Mgr. Drahomíra Vrzalová1, MUDr. Renáta Aiglová2, MUDr. Michal Konečný, Ph.D.1, doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.1
1II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc, 2I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Článek přehledně pojednává o NAFLD a vztahu k mimojaterním onemocněním. Jde o širokou problematiku, která bude vyžadovat detailní došetření v dalších studiích, které by měly objasnit, zda jde o koincidenci nebo příčinnou souvislost. Silné důkazy pro takový vztah jsou u chorob kardiovaskulárních a T2DM. Hypoteticky se o takovém vztahu uvažuje u chorob ledvin, kolorektálního karcinomu, u některých endokrinopatií, u syndromu spánkové apnoe, u osteoporózy, event. u dalších nemocí.

Klíčová slova: NAFLD/ NASH, steatóza, steatohepatitida, mimojaterní projevy, NAFLD/NASH

Extrahepatic complication of nonalcoholic fatty liver disease. Is it a causal association?

The aim of this article is to compare the relationship between NAFLD and extrahepatic diseases. This topic needs to be exactly examined in futural studies, which should clarify this relationship. Nevertheless, strongly association between NAFLD as a independent risk factor in causality of cardiovascular disease and T2DM was confirm. On the level of hypothesis is relationship between colorectal cancer, some kidney diseases, some endocrinopathies, osteoporosis end syndrom of sleeping apnoe.

Keywords: NAFLD/NASH, steatosis, steatohepatitis, extrahepatic complication

Zveřejněno: 1. duben 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.