reklama

Interní Med. 2017; 19(2): 78-81

Novinky v alergenové imunoterapii

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s. r. o., Praha

Alergenová imunoterapie (AIT) je jediný kauzální způsob dlouhodobé léčby pacientů s alergickou rhinokonjunktivitidou, alergickým astmatem nebo alergií na hmyzí bodnutí. Detailní mechanismy odpovědné za prospěšný efekt AIT jsou stále záležitostí výzkumu a odborných diskuzí. Tato léčba velmi pravděpodobně ovlivňuje T-regulační buňky, a tím přepíná alergen specifické B buňky směrem k produkci protilátek IgG4. Je prokázáno, že AIT potlačuje symptomy spojené se sezónní i celoroční alergickou rýmou a alergickým astmatem. Na rozdíl od farmakoterapie navozuje alergenovou toleranci, jejímž výsledkem je dlouhotrvající ústup příznaků přetrvávající až několik let po jejím ukončení. Sublinguální tabletová forma imunoterapie (pyly trav, roztoči domácího prachu) je orální alternativou léčby subkutánní. V minulém roce byly publikovány nové důkazy o dlouhodobém nemoc-modifikujícím účinku alergenových tablet. Tato léčba mění průběh alergického onemocnění a snižuje riziko vzniku nových alergických senzibilizací a inhibuje rozvoj klinického astmatu u pacientů léčených pro alergickou rýmu. Pro léčbu atopického ekzému je AIT doporučována jen příležitostně, doklady jejího účinku jsou omezené, i když dle recentních studií může u některých pacientů mít dobré výsledky. Důkazy o tom, že by podobným způsobem mohla být léčena i potravinová alergie, jsou velmi nepřesvědčivé, výzkum pokračuje.

Klíčová slova: alergie, alergenová imunoterapie

Allergen immunotherapy – an update

Allergen immunotherapy (AIT) is the only causal form of long-term treatment for patients with allergic rhinoconjunctivitis, allergic asthma, or stinging insect allergy. The precise mechanisms responsible for the beneficial effects of AIT remain a matter of research and debate of experts. An effect on regulatory T cells seems most probable and is associated with switching of allergen-specific B cells toward IgG4 antibody production. AIT has been demonstrated to reduce symptoms associated withs seasonal and perennial allergic rhinitis and allergic asthma. In contrast to pharmacotherapies, AIT also provides the benefit of inducing allergen tolerance, which results in long-lasting symptom relief for ap to several years after treatment is completed. Sublingual immunotherapy tablets (grass or house dust mites) are an oral alternative to subcutaneous immunotherapy. The last year was published new evidence for the disease-modifying effect of tablet form of AIT. This therapy can modify the course of allergic disease by reducing the risk of new allergic sensitizations and inhibiting the development of clinical asthma in patients treated for allergic rhinitis. AIT is only occasionally recommended for the treatment of atopic eczema as evidence of its effectiveness is limited, although recently published studies have shown good results in some patients. Evidence that food allergy can be controlled in this way is very limited, although research is ongoing.

Keywords: allergy, allergen immunotherapy

Zveřejněno: 1. duben 2017


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.