reklama

Interní Med. 2017; 19(2): 82-84

Nová substituční léčba emfyzému na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Deficit alfa-1 antitrypsinu (AAT) je jednou z nejčastějších genetických poruch dospělého věku. Nejčastěji je spojena s časným vývojem CHOPN, případně jaterním poškozením. Tito pacienti onemocnění v mladším věku a mají díky rychlému poklesu plicních funkcí velmi špatnou prognózu. Augmentační léčba lidským AAT zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu postižených jedinců.

Klíčová slova: CHOPN, emfyzém, alfa-1 antitrypsin, augmentační léčba

Augmentation therapy for emphysema due to alpha-1 antitrypsin deficiency

Alpha-1 antitrypsin (AAT) deficiency is one of the most common hereditary disorder of the adult age. It is mainly associated with the early developement of COPD and hepatic injury. These patients develop emphysema in younger age and have poorer prognosis due to accelerated decline of lung functions. The augmentation therapy with human AAT slows down the rate of lung destruction and improve prognosis of deficient subjects.

Keywords: COPD, emphysema, alpha-1 antitrypsin, augmentation therapy

Zveřejněno: 1. duben 2017






Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.