V. ročník konference Hirschův den

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní již V. ročník konference Hirschův den, který se koná dne 13. 4. 2017. Slavnostní zahájení proběhne v předvečer konference 12. 4. 2017 od 19 hod v překrásných prostorech novogotického chrámu sv. Mořice v Olomouci.

Jedná se o první samostatnou konferenci oboru anesteziologie, která se koná na počest jednoho ze zakladatelů moderní anesteziologie v ČR primáře Alfréda Hirsche.Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Co naznačují data z reálné praxe používání nových antikoagulancií? Zaostřeno na apixaban

prof.MUDr.Josef Kautzner, CSc.

Ve dnech 27–31. 8. 2016 se konal v Římě kongres Evropské kardiologické společnosti – ESC 2016. Jde o největší světový kardiologický kongres, kterého se letos zúčastnilo 32 897 delegátů z celého světa. Během kongresu bylo odprezentováno celkem 11 000 abstrakt a okolo 500 sekcí předních expertů v oboru. Přednášky byly věnovány nejnovějším objevům v kardiovaskulární medicíně a prezentaci nových doporučení ESC. Jedním z ústředních témat v oblasti arytmologie byla léčba fibrilace síní, včetně antitrombotické profylaxe. Na kongresu byla prezentována řada abstrakt týkajících se antitrombotické léčby u nevalvulární fibrilace síní (FS). Podobně zazněla řada přehledových přednášek nebo byla prezentována data z různých databází. Tento stručný přehled přibližuje nejdůležitější informace z této oblasti.

Rhabdomyolýza a selhání ledvin při těžké sepsi u ethylika

MUDr.Petr Němec

Rhabdomyolýza je syndrom vznikající při poškození příčně pruhovaného svalstva. Nejzávažnějším důsledkem je akutní selhání ledvin. V kazuistice je popisován případ 44letého muže s akutním selháním ledvin při rhabdomyolýze způsobené sepsí a abúzem alkoholu, které bylo nutné řešit opakovanou hemodialýzou. Zpočátku závažný stav se podařilo postupně stabilizovat a došlo k obnově ledvinných funkcí.

Primární kožní lymfomy: současný pohled na vzácná hemato-onkologická onemocnění

MUDr.Jindřich Polívka

Primární kožní lymfomy jsou vzácná a velmi heterogenní skupina lymfoproliferativních onemocnění postihující kůži. Diagnóza kožních lymfomů vyžaduje hodnocení jak klinických tak histopatologických nálezů. Léčba závisí především na podtypu kožního lymfomu a klinickém stadiu onemocnění. Léčba vyžaduje multidisciplinární přístup. Přehledový článek si klade za cíl představit současný pohled na diagnostický a léčebný přístup k primárním kožním lymfomům, více se zaměřuje na mycosis fungoides a Sézary syndrom.

Vybrané články

Kombinační léčba hypertenze vycházející z guidelines

MUDr.Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

V článku shrnujeme přehled současných názorů na kombinační léčbu a fixní kombinace pro léčbu arteriální hypertenze podle platných odborných doporučení ESH/ESC a ČSH z let 2013 a 2012. Dle medicíny založené na důkazech jsou nejčastěji doporučované dvojkombinace antihypertenziv blokátor renin-angiotenzinového systému (ACEI nebo blokátor receptorů AT1 pro angiotenzin II – sartan) a blokátor kalciového kanálu, blokátor renin-angiotenzinového systému a diuretikum a blokátor kalciového kanálu a diuretikum. Kromě fixních dvojkombinací je k dispozici i fixní trojkombinace zmíněných lékových skupin.

Jak na nekompliantního hypertonika aneb ne vždy je cesta snadná

MUDr.Eva Kociánová, doc.MUDr.Jan Václavík, Ph.D.

Cílem léčby hypertenze je bezpochyby snížení rizika jejích komplikací. K tomuto účelu nám slouží široká paleta účinných antihypertenzních léčiv. S jejich pomocí se naprostá většina pacientů dostane k doporučeným cílovým hodnotám krevního tlaku (1). Jako zásadní problém se ale ukazuje ochota konkrétního pacienta dlouhodobě dodržet stanovené léčebné schéma. Při průkazu non-compliance je zásadní kritické zhodnocení všech podávaných tablet co do nezbytnosti a účinnosti, využití fixních kombinací, kdykoli je to možné, a hlavně mravenčí práce s motivací pacienta k celoživotní léčbě.

Morbus Whipple

MUDr.Marcela Vysloužilová, MUDr.Zdeněk Vlk, MUDr.Dagmar Šindelářová, MUDr.Kateřina Musilová

Kazuistika popisuje 43letou ženu, která byla vyšetřována pro dolní dyspeptický syndrom s nechutenstvím a váhovým úbytkem. Při endoskopickém vyšetření byly odebrány vzorky sliznice na histologii s průkazem Whippleovy choroby. Pacientka přeléčena roční antibiotickou terapií, po které došlo ke zlepšení klinického stavu, úpravě laboratorních nálezů k normě, vysazení medikace kromě substituce hypothyreózy. V dalším sledování byla pacientka bez recidivy onemocnění.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.