Z posledního čísla

Diabetologie – obor nových možností

MUDr. Marcela Szabó

Diabetologie patří v posledních letech mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Přispívá k tomu zavádění jak nových léků, tak technologií do běžné klinické praxe. Výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetu 2. typu, kde mezi nejmodernější medikamenty patří léky založené na inkretinech a inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu. Nové léky s sebou však přinesly i nový pohled na účinnost a bezpečnost léčby, stejně jako na cíle terapie. Mezi cíle léčby diabetu dnes nepatří jen zlepšení kompenzace diabetu – tedy snížení hladiny glykovaného hemoglobinu prevencí hyperglykemie preprandiálně a postprandiálně a tím snížení rizika výskytu a postupu dlouhodobých komplikací diabetu. Nová antidiabetika ovlivňují příznivě také hmotnost pacientů, jejich krevní tlak a snižují riziko srdečního selhání. Zvláštní zřetel je dávána také na bezpečnost léčby, a to zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií.

Nová substituční léčba emfyzému na podkladě deficitu alfa-1 antitrypsinu

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Deficit alfa-1 antitrypsinu (AAT) je jednou z nejčastějších genetických poruch dospělého věku. Nejčastěji je spojena s časným vývojem CHOPN, případně jaterním poškozením. Tito pacienti onemocnění v mladším věku a mají díky rychlému poklesu plicních funkcí velmi špatnou prognózu. Augmentační léčba lidským AAT zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu postižených jedinců.

Novinky v alergenové imunoterapii

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Alergenová imunoterapie (AIT) je jediný kauzální způsob dlouhodobé léčby pacientů s alergickou rhinokonjunktivitidou, alergickým astmatem nebo alergií na hmyzí bodnutí. Detailní mechanismy odpovědné za prospěšný efekt AIT jsou stále záležitostí výzkumu a odborných diskuzí. Tato léčba velmi pravděpodobně ovlivňuje T-regulační buňky, a tím přepíná alergen specifické B buňky směrem k produkci protilátek IgG4. Je prokázáno, že AIT potlačuje symptomy spojené se sezónní i celoroční alergickou rýmou a alergickým astmatem. Na rozdíl od farmakoterapie navozuje alergenovou toleranci, jejímž výsledkem je dlouhotrvající ústup příznaků přetrvávající až několik let po jejím ukončení. Sublinguální tabletová forma imunoterapie (pyly trav, roztoči domácího prachu) je orální alternativou léčby subkutánní. V minulém roce byly publikovány nové důkazy o dlouhodobém nemoc-modifikujícím účinku alergenových tablet. Tato léčba mění průběh alergického onemocnění a snižuje riziko vzniku nových alergických senzibilizací a inhibuje rozvoj klinického astmatu u pacientů léčených pro alergickou rýmu. Pro léčbu atopického ekzému je AIT doporučována jen příležitostně, doklady jejího účinku jsou omezené, i když dle recentních studií může u některých pacientů mít dobré výsledky. Důkazy o tom, že by podobným způsobem mohla být léčena i potravinová alergie, jsou velmi nepřesvědčivé, výzkum pokračuje.

Vybrané články

Infekční endokarditida v klinické praxi

MUDr.Dagmar Holá, doc.MUDr.Jaromír Chlumský, Ph.D., MUDr.Jana Páleníčková, MUDr.Jan Burket, Ph.D.

Infekční endokarditida je velmi závažné onemocnění, u něhož je velmi důležitá včasná a správná diagnostika a následná léčba, neboť jinak je zatíženo vysokou mortalitou. Naše kazuistika ukazuje na klinické příznaky bolestí břicha a febrilie, které jistě mohou mít širokou diferenciální diagnostiku, a v našem případě byly důsledkem periferní embolizace závažné infekční endokarditidy aortální chlopně s již vytvořeným abscesem. Ten si vyžádal akutní kardiochirurgické řešení.

Antidiabetika, která mě zaujala

prof.MUDr.Milan Kvapil, CSc.

Zvyšující se prevalence diabetes mellitus 2. typu je závažným epidemiologickým, klinickým a ekonomickým problémem. Kvalitní terapie cílené na dosažení normálních hodnot glykemie je základním předpokladem prevence komplikací. Nové molekuly (dapagliflozin, empagliflozin, imeglimin, liraglutid, omarigliptin, ranolazin, sitagliptin), které v posledních letech byly uvedeny do klinické praxe nebo se k uvedení chystají, vykazují nižší riziko hypoglykemie, a umožňují tak kvalitnější prevenci pozdních komplikací diabetu 2. typu.

Detekce časných stadií aterosklerózy

doc.MUDr.Jan Piťha, CSc.

Jednou z hlavních snah preventivních kardiologů je zachytit většinu rizikových osob ještě před klinickou manifestací aterosklerózy, která může být často smrtelná. Jsou diskutovány tři okruhy postupů: 1) algoritmy výpočtu rizika vzniku kardiovaskulárních příhod založené na tradičních rizikových faktorech, 2) měření koncentrace cirkulujících biomarkerů včetně genetických parametrů souvisejících s cévním postižením a 3) morfologické a funkční metody zaměřené na přímé stanovení postižení cévní stěny či uzávěru tepen. Posledně uvedené jsou v užším smyslu chápány právě jako detekce preklinické aterosklerózy. Nejdůležitějším hlediskem je, zda na základě konkrétního vyšetření či jejich kombinace můžeme rozhodnout o agresivnější, tedy zejména farmakologické terapii především vyšší hladiny LDL cholesterolu, případně krevního tlaku. Základním postupem při určení rizika zůstávají již zavedené algoritmy založené na tradičních rizikových faktorech. Novější parametry přispívají k upřesnění rizika pouze mírně. U komplikovaných pacientů však novější metodiky mohou pomoci o léčbě rozhodnout. Z tohoto pohledu je diskutováno měření poměru krevních tlaků kotník/paže, ultrazvuková detekce preklinické aterosklerózy na karotických arteriích, rychlost šíření pulzní vlny a stanovení kalciového skore koronárních tepen.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.