Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Diabetologie – obor nových možností

MUDr. Marcela Szabó

Diabetologie patří v posledních letech mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Přispívá k tomu zavádění jak nových léků, tak technologií do běžné klinické praxe. Výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetu 2. typu, kde mezi nejmodernější medikamenty patří léky založené na inkretinech a inhibitory společného transportéru pro sodík a glukózu. Nové léky s sebou však přinesly i nový pohled na účinnost a bezpečnost léčby, stejně jako na cíle terapie. Mezi cíle léčby diabetu dnes nepatří jen zlepšení kompenzace diabetu – tedy snížení hladiny glykovaného hemoglobinu prevencí hyperglykemie preprandiálně a postprandiálně a tím snížení rizika výskytu a postupu dlouhodobých komplikací diabetu. Nová antidiabetika ovlivňují příznivě také hmotnost pacientů, jejich krevní tlak a snižují riziko srdečního selhání. Zvláštní zřetel je dávána také na bezpečnost léčby, a to zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií.

Existují rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

MUDr. Pavel Rutar

Na začátku letošního roku se v České republice uskutečnilo několik odborných seminářů Infarkt myokardu v roce 2017 věnovaných problematice infarktu myokardu – možnostem zlepšení léčby a sekundární prevence. V krátkém přehledu přinášíme souhrn hlavních témat přednášek prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., a prof. MUDr. Lubomíra Elbla, CSc., které zazněly na semináři 7. února 2017 v Brně.

Mýty a fakta kolem vakcinace

MUDr. Ján Dindoš

Vybrané články

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Fixní kombinace linagliptinu a metforminu - kazuistika z klinické praxe

MUDr.Jarmila Jirkovská

Kazuistika popisuje moderní antidiabetickou terapii ve formě fixní kombinace inhibitoru dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP-4 inhibitoru) linagliptinu a metforminu u muže s diabetem 2. typu v produktivním věku. Léčba vedla k výraznému poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu, bez výskytu hypoglykemií. Fixní kombinace linagliptinu a metforminu byla zvolena s předpokladem lepší compliance pacienta při tomto typu léčby a pro přidaný benefit molekuly linagliptinu.

Dlouhé sezení - nový a podceňovaný rizikový faktor žilního tromboembolizmu

doc.MUDr.Jana Hirmerová, Ph.D.

Žilní tromboembolická nemoc je multikauzální onemocnění, k němuž dochází na základě interakce genetických faktorů a vlivů prostředí. V současné době nabývají na důležitosti zejména některé z rizikových faktorů – vyšší věk, obezita, imobilita. Přibývají odborné publikace o tromboembolických příhodách vzniklých následkem dlouhého strnulého sezení. Dosud byly publikovány kazuistiky či série kazuistik, popisující často až fatální případy, vzniklé následkem dlouhých cest, sezení v práci, ale i účasti v maratonu počítačových her. Bylo však provedeno jen několik studií, zabývajících se přesnější definicí dlouhého sezení a vyhodnocením asociovaného rizika tromboembolické příhody. Zatím poslední taková studie použila definici prolongované imobility vsedě jako sezení po dobu ≥ 10 hodin v období 24 hodin, alespoň 2 hodiny v kuse, během 4 týdnů předcházejících příhodě a potvrdila 2,8-násobné zvýšení rizika tromboembolie po takto dlouhém sezení. V patofyziologii hraje zřejmě roli žilní stáza, útlak žil, hemokoncentrace, riziko podstatně narůstá díky synergickému působení s dalšími rizikovými faktory. Dlouhé sezení je dosud nedoceněným (přitom však ovlivnitelným) rizikovým faktorem tromboembolie. Je tedy nutná edukace odborné i laické veřejnosti a zavedení příslušných preventivních opatření v některých profesích.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.