Pozvánka: INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI – XIII. konference ambulantních internistů, IX. Olomouc kazuistická (15.-16. 3. 2018)

Srdečně zveme zájemce z řad odborné veřejnosti na XIII. konferenci ambulantních internistů, která se uskuteční v polovině března 2018 již tradičně v prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc. Prezidentem akce je stále prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., přednosta III. interní kliniky FNOL. Témata jednotlivých přednáškových bloků jsou vybírána s ohledem na zájem lékařů vyjádřený v účastnických anketách – připravujeme pro vás tedy opět pestrý program plný zajímavých témat vztažených k aktuální praxi. Jednotlivé bloky jsou doplněny kazuistikami. Účast na konferenci bude ohodnocena kredity v rámci kontinuálního vzdělávání. Těšíme se na vás v předjarní Olomouci.Z posledního čísla

Farmakoterapie dráždivého tračníku

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.1, 2, MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.3

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu. Nejčastějšími symptomy jsou gastrointestinální dyskomfort, abdominální bolest, nadýmání a změna formy a/nebo četnosti stolice. Farmakoterapie tohoto onemocnění je doplňkem dietních a režimových opatření a je čistě symptomatická, mnohdy však přináší pacientům zásadní úlevu od obtíží. Tento článek je farmakologickým přehledem skupin léčiv používaných v terapii dráždivého tračníku. Představuje tedy mechanismy působení a zvláštnosti farmakokinetiky v současnosti používaných spasmolytik, laxativ, antidiarhoik, prokinetik, antibiotik a psychotropních léčiv používaných v léčbě tohoto onemocnění a jejich pozici v současné paletě léčiv na základě EBM a současných guidelines.

Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů

MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.

V uplynulých 10 letech docházelo k postupnému vývoji v léčbě idiopatických střevních zánětů. Změny se týkaly všech stupňů známé léčebné pyramidy. Spočívají ve změně postavení chirurgické léčby, způsobu použití aminosalicylátů u ulcerózní kolitidy, léčbě preparáty s novou technologií uvolňování léčiva (MMX), optimalizaci léčby azathioprinem a v nové popularitě methotrexátu. V biologické léčbě byly zavedeny nové a zejména biosimilární anti-TNF preparáty. V současné době se objevují nové terapeutické možnosti léčby idiopatických střevních zánětů, které mají odlišný mechanismus účinku ve srovnání s inhibitory TNFα.

Co se změnilo v léčbě nemocných s dyslipidemií?

MUDr. Ondřej Kyselák1, prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.1, 2

Dyslipidemie (změněná hladina krevních tuků) patří v populaci vyspělých zemí k nejčastějším metabolickým onemocněním. V roce 2016 vydala Evropská kardiologická společnost (ESC) nová odborná doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v klinické praxi. V témže roce vyšlo také nové společné doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) týkající se managementu dyslipidemií, kterému bude věnována pozornost v tomto článku. Nová doporučení upravila některá kritéria pro zařazování pacientů do jednotlivých skupin kardiovaskulárního (KV) rizika a také došlo ke změně v doporučeních pro dosahování cílových hodnot LDL cholesterolu. Dosahování těchto hodnot bude ale pravděpodobně ještě obtížnější než doposud. Do popředí zájmu se proto dostávají kombinace hypolipidemik a také nové léky – především inhibitory PCSK9. Ke zlepšení compliance pacientů k léčbě by měly přispět i nové léky s fixními kombinacemi hypolipidemik nebo kombinace statinů s antihypertenzivy.

Vybrané články

Inzulinová analoga - základ moderní léčby diabetu 1. i 2. typu

doc.MUDr.Rudolf Chlup, CSc.

Tato přehledová práce shrnuje základní data o léčbě inzulinem od přípravy prvních preparátů zvířecích inzulinů v roce 1921/22 až po rychlá a depotní inzulinová analoga v současnosti. Z rozboru řady amerických i evropských studií i z našich vlastních pozorování lze uzavřít, že inzulinová analoga by měla patřit mezi preparáty první volby při léčbě diabetu 1. i 2. typu.

Jahodové blues

Jana Kučerová

Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě

MUDr.Jana Koželuhová, MUDr.Karel Balihar, MUDr.Eva Janská, MUDr.Lucie Fremundová, prof.MUDr.Martin Matějovič, Ph.D.

Idiopatické střevní záněty (ISZ) postihují zejména mladé jedince v jejich reprodukčním věku. Z toho důvodu má jejich základní diagnóza hlavní vliv v plánování založení rodiny. Řešení ISZ v těhotenství vyžaduje citlivé balancování mezi optimální kontrolou aktivity nemoci a bezpečností zvolené terapie. Studie týkající se tohoto tématu ukazují, že chybí dostatečná informovanost jak pacientů, tak lékařů v oblasti reprodukce pacientek s ISZ. Cílem této souhrnné práce je objektivně posoudit výzkumná data týkající se bezpečnosti a účinnosti dostupné terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě a poporodním období.

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.