Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Interní medicína pro praxi

Interní Med. 2005; 3:

Lékové interakce warfarinu s kardiovaskulárními léky

Drug interactions between warfarin and cardiovascular drugs

MUDr. David Suchý, MUDr. Zdenka Poklopová
Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň
Klíčová slova: Klíčová slova: warfarin, farmakodynamika, farmakokinetika, lékové interakce.

Warfarin patří do skupiny antagonistů vitaminu K. Podstatou jeho mechanizmu účinku je ovlivnění epoxid reduktázy a vitamin K reduktázy, dvou klíčových enzymů v metabolizmu vitaminu K. Warfarin je racemickou směsí s rozdílnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vzhledem ke svému metabolizmu podléhá warfarin řadě interakcí na podkladě různých mechanizmů. Nejvýznamnější jsou interakce na podkladě inhibice jeho jaterního metabolizmu. Informovanost lékaře o těchto interakcích pomáhá eliminovat riziko vyplývající z přestřelené a neadekvátní antikoagulační léčby.

Warfarin is a member of a class of vitamin K antagonists and acts as an inhibitor of epoxide reductase and vitamin K reductase, two essential enzymes in vitamin K cycle. It is a racemic mixture of enantiomers which have different pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. Due to its metabolism warfarin is susceptible to many drug interactions on different bases. Clinically most important interactions are those due to inhibition of its hepatic metabolism. Awareness of the interactions between warfarin and other medications may help to avoid the risk of excessive or inadequate anticoagulation.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.