Interní Med. 2005; 7(3): 123-126

Lékové interakce warfarinu s kardiovaskulárními léky

MUDr. David Suchý, MUDr. Zdenka Poklopová
Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň

Warfarin patří do skupiny antagonistů vitaminu K. Podstatou jeho mechanizmu účinku je ovlivnění epoxid reduktázy a vitamin K reduktázy, dvou klíčových enzymů v metabolizmu vitaminu K. Warfarin je racemickou směsí s rozdílnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vzhledem ke svému metabolizmu podléhá warfarin řadě interakcí na podkladě různých mechanizmů. Nejvýznamnější jsou interakce na podkladě inhibice jeho jaterního metabolizmu. Informovanost lékaře o těchto interakcích pomáhá eliminovat riziko vyplývající z přestřelené a neadekvátní antikoagulační léčby.

Klíčová slova: Klíčová slova: warfarin, farmakodynamika, farmakokinetika, lékové interakce.

Drug interactions between warfarin and cardiovascular drugs

Warfarin is a member of a class of vitamin K antagonists and acts as an inhibitor of epoxide reductase and vitamin K reductase, two essential enzymes in vitamin K cycle. It is a racemic mixture of enantiomers which have different pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. Due to its metabolism warfarin is susceptible to many drug interactions on different bases. Clinically most important interactions are those due to inhibition of its hepatic metabolism. Awareness of the interactions between warfarin and other medications may help to avoid the risk of excessive or inadequate anticoagulation.

Keywords: Key words: warfarin, pharmacodynamics, pharmacokinetics, drug interactions.

Zveřejněno: 1. leden 2006


Reference

 1. Penka M. Perorální antikoagulační léčba. Int Med pro praxi. 2003; 4: 3-6.
 2. Řehulková O. Interactions of warfarin. Biomed. Papers 2001; 145: 27-38.
 3. Matýšková M, Penka M. Interakce antikoagulačních léků s potravinami a potravinovými doplňky. Int Med pro praxi. 2000; 5: 20-23.
 4. Weiss P, Halkin H, Seligsohn U.Decline of protein C and S and factors II,VII and X during the initiation of warfarin therapy. Thromb Res 1987; 45 (6): 783-790.
 5. Špinar J, Vítovec J, Kubecová I, Parenica J. Klinické studie v kardiologii. Grada Publishing, Praha 2001: 244.
 6. Wells PS, Holbrook AM, Crowther NR, Hirsh J. Interactions of warfarin with drugs and food. Ann Intern Med. 1994; 121(9): 676-683.
 7. Cropp JS et al. A review of enzyme induction of warfarin metabolism with recommendations for patient management. Pharmacotherapy.1997; 5: 917-928.
 8. Udall J.Drug interference with warfarin therapy. Clin Med. 1970; 77: 20.
 9. Almog S, Shafran N, Halkin H, Weiss P, Farfel Z, Martinowitz U, Bank H. Mechanism of warfarin potentiation by amiodarone: dose- and concentration-dependent inhibition of warfarin elimination. Eur J Clin Pharmacol 1985; 28: 257-261.
 10. Widimský J. Nežádoucí účinky amiodaronu. Cor Vasa 2000; 42 (5): 235-242.
 11. Stocley IH. Drug interactions, 4th editon. London: The Pharmaceutical Press. 1996.
 12. Bax NDS, Lennard MS, Al Asady S et al. Inhibition of drug metabolism by beta adrenoreceptor antagonists.
 13. Bax ND, Lennard MS, Tucker GT et al. The effect of beta adrenoreceptor antagonists an the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin after single dose. Br J Clin Pharmacol. 1984; 17 (5): 553-557.
 14. Kousalová L, Baranová J, Anzenbacher P. Lékové interakce na úrovni cytochromů P450 - část I. Interakce na úrovni CYP3A4. Klin Farmakol Farm. 2003; 17: 151-157.
 15. Chan TYK. Adverse interactions between warfarin and nonsteroidal antiinflamatory drugs: mechanism, clinical significance, and avoidance. Ann Pharmacother. 1995; 29: 1274-1283.
 16. Takase K, Fujioka H, Ogasawara M, Anuoma M, Tameda Y, Nakano T, Koasaka Y. Drug induced hepatitis during combination therapy of warfarin potazium and ticlopidine chloride. Mie Med J 1990; 40: 27-32.
 17. Gaw A. Wosornu D. Simvasatatin during warfarin therapy in hyperlipoproteinemia. Lancet 1992; 340: 979-980.
 18. Neuvonen PJ. Simvastatin but not pravastatin is very susceptible to interaction with the CYP 3A4 inhibited with itroconazole. Clin Pharm Therap 1998; 63: 332-341.
 19. Ascah KJ et al. Interaction between fenofibrate and warfarin.Ann Pharmacother 1998; 32: 765-768.
 20. Penka M. Perorální antikoagulační léčba. Int Med pro praxi. 2003; 4: 3-6.
 21. Řehulková O. Interactions of warfarin. Biomed. Papers 2001; 145: 27-38.
 22. Matýšková M, Penka M. Interakce antikoagulačních léků s potravinami a potravinovými doplňky. Int Med pro praxi. 2000; 5: 20-23.
 23. Weiss P, Halkin H, Seligsohn U.Decline of protein C and S and factors II,VII and X during the initiation of warfarin therapy. Thromb Res 1987; 45 (6): 783-790.
 24. Špinar J, Vítovec J, Kubecová I, Parenica J. Klinické studie v kardiologii. Grada Publishing, Praha 2001: 244.
 25. Wells PS, Holbrook AM, Crowther NR, Hirsh J. Interactions of warfarin with drugs and food. Ann Intern Med. 1994; 121(9): 676-683.
 26. Cropp JS et al. A review of enzyme induction of warfarin metabolism with recommendations for patient management. Pharmacotherapy.1997; 5: 917-928.
 27. Udall J.Drug interference with warfarin therapy. Clin Med. 1970; 77: 20.
 28. Almog S, Shafran N, Halkin H, Weiss P, Farfel Z, Martinowitz U, Bank H. Mechanism of warfarin potentiation by amiodarone: dose- and concentration-dependent inhibition of warfarin elimination. Eur J Clin Pharmacol 1985; 28: 257-261.
 29. Widimský J. Nežádoucí účinky amiodaronu. Cor Vasa 2000; 42 (5): 235-242.
 30. Stocley IH. Drug interactions, 4th editon. London: The Pharmaceutical Press. 1996.
 31. Bax NDS, Lennard MS, Al Asady S et al. Inhibition of drug metabolism by beta adrenoreceptor antagonists.
 32. Bax ND, Lennard MS, Tucker GT et al. The effect of beta adrenoreceptor antagonists an the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin after single dose. Br J Clin Pharmacol. 1984; 17 (5): 553-557.
 33. Kousalová L, Baranová J, Anzenbacher P. Lékové interakce na úrovni cytochromů P450 - část I. Interakce na úrovni CYP3A4. Klin Farmakol Farm. 2003; 17: 151-157.
 34. Chan TYK. Adverse interactions between warfarin and nonsteroidal antiinflamatory drugs: mechanism, clinical significance, and avoidance. Ann Pharmacother. 1995; 29: 1274-1283.
 35. Takase K, Fujioka H, Ogasawara M, Anuoma M, Tameda Y, Nakano T, Koasaka Y. Drug induced hepatitis during combination therapy of warfarin potazium and ticlopidine chloride. Mie Med J 1990; 40: 27-32.
 36. Gaw A. Wosornu D. Simvasatatin during warfarin therapy in hyperlipoproteinemia. Lancet 1992; 340: 979-980.
 37. Neuvonen PJ. Simvastatin but not pravastatin is very susceptible to interaction with the CYP 3A4 inhibited with itroconazole. Clin Pharm Therap 1998; 63: 332-341.
 38. Ascah KJ et al. Interaction between fenofibrate and warfarin.Ann Pharmacother 1998; 32: 765-768.
Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.